บริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชั่น (1999) จำกัด
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ให้บริการด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นหลัก (Appraisal) , งานด้านการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ ( Feasibility Study ) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยความชำนาญและมีประสิทธิภาพโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรงมานานกว่า 25 ปี  จึงสามารถให้บริการกับสถาบันการเงินต่าง ๆ และผู้ว่าจ้างหรือลูกค้าโดยทั่วๆไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล รวมทั้งสามารถติดต่อประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชนได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงินและหรือผู้ว่าจ้างฯ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้รับความเห็นชอบจากสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย , สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย , สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชน, สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ความเห็นชอบนิติบุคคลเป็นผู้ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์และผู้ประเมินราคาหลัก  ให้กับบริษัทประกันภัยต่าง ๆ

News
Link web
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ค้นหาราคาประเมิน - ระบบเว็บไซต์ให้บริการประชาชน : กรมธนารักษ์
สมาคมนักประเมินราคาอิสะไทย (Thai Valuers Association)
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ( VAT )
News
Copyright © 2018   T.A.MANAGEMENT CORPORATION (1999) CO.,LTD. All Rights Reserved.
ทะเบียนเลขที่ 0105542001245
1355  ซอยลาดพร้าว  94  ( ปัญจมิตร )  แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร  10310  โทร .  ( 02 )  530 - 9731 - 4  แฟกซ์.  ( 02 )  530 - 9735 - 6
       1355  Soi  Ladprao  94  ( Panchamit ) ,  Phlabphla ,  Wangthonglang  Bangkok  10310  TEL .  ( 02 )  530 - 9731 - 4  FAX .  ( 02 )  530 - 9735 - 6
\\ ดำเนินงานด้วยความเที่ยงตรงและซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ รวมถึงให้บริการลูกค้าได้รับความสะดวกและรวดเร็วมากที่สุด \\ เน้นคุณภาพของผลงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุด \\ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ตามมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น