บริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชั่น (1999) จำกัด
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ทะเบียนเลขที่ 0105542001245
Copyright © 2018   T.A.MANAGEMENT CORPORATION (1999) CO.,LTD. All Rights Reserved.
1355  ซอยลาดพร้าว  94  ( ปัญจมิตร )  แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร  10310  โทร .  ( 02 )  530 - 9731 - 4  แฟกซ์.  ( 02 )  530 - 9735 - 6
       1355  Soi  Ladprao  94  ( Panchamit ) ,  Phlabphla ,  Wangthonglang  Bangkok  10310  TEL .  ( 02 )  530 - 9731 - 4  FAX .  ( 02 )  530 - 9735 - 6
    ปัจจุบันบริษัท ได้รับความไว้วางใจให้เป็นบริษัทรับประเมินมูลค่าทรัพย์สินจาก
        สถาบันการเงิน หน่วยงานของรัฐ และเอกชนเพียงบางส่วนดังนี้
        1.    ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  ( มหาชน )
        2.    ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด  ( มหาชน )
        3.    ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)       
         4.    ธนาคารอาคารสงเคราะห์     
         5.    ธนาคารธนชาต  จำกัด ( มหาชน )
         6.    ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด ( มหาชน )        
         7.    ธนาคารออมสิน
         8.    บริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด ( BAM )
         9.    บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
       10.    สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จำกัด
       11.    สหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด
       12.    บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
       13.    บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
       14.    การเคหะแห่งชาติ 
       15.    บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
       16.    บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
       17.    การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
       18.    การประปาส่วนภูมิภาค
       19.    โรงงานยาสูบ
       20.     บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
       21.     บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

      ซึ่งทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่ามีทุกประเภท เช่น ที่ดินว่างเปล่า ลักษณะเป็นที่ดินแปลงย่อย ที่ดินแปลงใหญ่ โครงการจัดสรรเพื่ออยู่อาศัยทุกขนาด  ทุกประเภท  ที่ดินพร้อมบ้านอยู่อาศัย  อาคารพาณิชย์  ศูนย์การค้า  โรงแรมทุกระดับ  สนามกอล์ฟ  โรงงานขนาดเล็กและขนาดใหญ่  เรือเฟอร์รี่  เป็นต้น\\ ดำเนินงานด้วยความเที่ยงตรงและซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ รวมถึงให้บริการลูกค้าได้รับความสะดวกและรวดเร็วมากที่สุด \\ เน้นคุณภาพของผลงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุด \\ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ตามมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น